Projekt CONIN, Miškovec, Rožňava

Meno síce tak znie, nejedná sa ale o hrdinu komiksu miestneho významu, ani o barbarského bojovníka, ktorý sa k nám dostal z predhistorických čias. História síce tu hrá svoju rolu, ale je to oveľa bližšia: tzv. polo minulosť /nedávna minulosť /.

CONIN je skratkou anglického názvu projektu o spoločenských a sociálnych dejinách, Slaná je zase riekou, ktorá spája obe, v ňom zúčastnené, mestá: Miskolc a Rožňavu. A železný muž? On je práve hlavným účastníkom nášho skúmania.

Rožňava a Miskolc

Sú dva mestá , ktoré nie sú od seba vzdialené ani na 100 km a u ktorých v nedávnych dejinách sa vyskytli viac spoločných, ich spájajúce elementy a záujmy , ako napr. ťažký priemysel a baníctvo, ktoré odvetvia boli rozhodujúcim základom ich existencie a ktoré mali veľký vplyv aj na ich spoločenský  rozvoj života v mestách a na ich zmeny  v priebehu  20 storočia.  Preto ovplyvnili aj výzor a infraštruktúru a skoro všetky segmenty života týchto miest. Aj keď táto priemyselná činnosť bola v obidvoch mestách utlmená, alebo zväčša aj skoro zanikla , predsa táto priemyselná minulosť do dnešného dňa je prítomná a rozhodujúca vo vedomí ľudí a rodín a vážne ovplyvňuje ich rozmýšľanie. Takto je veľa spoločných možnosti a záujmov na ich odkrývanie a vedecké skúmanie v tomto kontexte.

Paralelné skúmanie,  zisťovanie a objavovanie rozdielov v týchto procesoch sú veľmi zaujímavé: aké sú  dôvodu rozdielov, prečo sú rozdiely na opačných stranách štátnych hraníc, prečo bol iný vývoj faktorov? Možno, že tieto rozdiely vznikli a majú korene dejinných rozdieloch v kultúre alebo v histórií Slovákov alebo Maďarov? Nad týmito otázkami si budú zamýšľať v nastavajúcom roku skúmania vedci z Miskolca a z Rožňavy. Svoje zistenia si budú navzájom vymieňať a spoločne vyhodnocovať.

Štyria súrodenci

 

Predstavme si jednu obyčajnú rodinu z 20. storočia, z ktorej štyroch členov rodiny – súrodencov životný osud nasmeruje do Rožňavy a ďalších štyroch naopak do Miskolca. Veru existuje takáto rodina /dvojjazyčná/ , ktorej rodine chcú teraz zistiť a preskúmať jej osud a históriu a to spoločne slovenskí a maďarskí vedeckí pracovníci.

Tak isto chcú podľa dejín uvedených dvoch miest zistiť, aké boli a sú spoločné znaky ich histórie, ktoré veci sú totožné a paralelné v ich dejinnom vývine života a aké sú v nich rozdielnosti. Preto bol nedávno rozbehnutý projekt CONIN so spolkom „ Észak-Keleti Átjáró Eggyesület / Spolok Severovýchodného Priechodu/ a s Občianskym združením Medza / OZ Medza / za ktorým je Banícke múzeum z Rožňavy.

PO roku a pol, približne koncom roka 2018 budú hotové závery –výstupný materiál, v ktorom budú hore spomenuté príbehy, zaujímavostí a samozrejme aj výsledky vedeckého skúmania uvedené a prezentované širokej verejnosti.
Samozrejme v  strede záujmov skúmania budú aj hranicami rozdelené mestá, u ktorých vzdialenosť je približne 1,5 hod. cesty autom, ale ktorých už celé jedno storočie spája spoločná a rozhodujúca minulosť a to je ťažký priemysel. A postava „ Železného muža“ vyjadruje túto symboliku. Rožňavské tradície a dedičstvo sú ovplyvnené najmä baníctvom, v Miskolci zase Diósgyőrským železiarňami a hutníctvom, strojárenským priemyslom / baňa v Pereceši-lyukove /, ktoré spomienky sú živé aj v dnešných dňoch života týchto miest a tvoria aj ich podstatnú spoločenskú históriu.

Pozadie

 

Cieľom projektu je napomôcť spolupráce vedeckých pracovníkov a muzeológov na úseku kultúrnej spolupráce – v tomto prípade u týchto 2 miest a to Miskolca a Rožňavy. Ďalej rozvíjať kapacity tých organizácii, ktoré priamo v pozadí projektu sú aktívne pri  rovnakých terénnych a programových postupov a cestou vedeckých dialógov medzi odborníkmi . Partnerské organizácie svoju činnosť budú zameriavať na vlastné mestá, ale dosiahnuté výsledky ich činnosti budú prezentované v obidvoch. Okrem výskumnej práce a tvorivých dielní, spoločné programy / putovné výstavy , študijné cesty mladých dobrovoľníkov / budú mať vplyv aj na rozvoj vzájomnej spolupráce, čo prinesie pozitívne výsledky aj pri rozvoji kapacít ďalšej spolupráce. Obojstranne sú dôležitými faktormi odovzdávanie informácie o použitých metódach, o získaných skúsenostiach , ich vzájomné zverejnenie a vymieňanie.

V priebehu programu partneri tak z maďarskej ako aj zo slovenskej strany sa zúčastnia odbornej spolupráce v rámci tvorivých dielní , na odborných výmenných akciách, na zahraničných služobných cestách v záujme prezentácie dobrých príkladov a skúseností. Cieľom je vytvoriť takú odbornú dielenskú spoluprácu , ktorá prinesie používanie rovnakých postupov a metód pri vedeckej a prieskumnej práce v týchto regiónoch a ich spracovanie v našich mestách.

Pre tento projekt sa pripravuje samostatná , trojjazyčná webová strana / okrem maďarského a slovenského jazyka aj v anglickom jazyku/ a centrálnou miestom na predkladanie výziev návrhov je webová stránka www.skhu.eu

CONIN – Cooperation and Networking for Preserving Common Industrial Heritage –SKHU/1601/4.1/342