1. Správy
  2. Tajomné prehliadky mesta tu aj tam

Účastníci projektu Conin už týždne plánujú a organizujú tajomné prehliadky miest, prednostne do Miskolca , ale v štádiu prípravy je aj Rožňava. Pri týchto prehliadkach už turistov nebude sprevádzať sprievodca. Účastníci dostanú príslušné inštrukcie, ktoré obsahujú určité tajomné úlohy, krížovky a pokyny na ich možné vyriešenie. Po úspešnom vyriešení jednej úlohy môžu účastníci postúpiť k riešeniu ďalšej, a takto sa postupne dopracovať až ku stanovenému , konečnému cieľu. V priebehu takejto prehliadky sa účastníci stretávajú s novými spôsobmi spoznávania miest, získajú nové zážitky a skúsenosti a to tak o uliciach a budovách ako aj o najdôležitejších miestnych príbehov, legiend a kultúrnej histórie.

Pre tieto tajomné prehliadkové trasy vývojársky tím vyskúšal niekoľko možných trás po mnohých skúšobných prechádzkach v centre Miskolca . Z týchto skúseností sa pomaly už rysuje aj konečné riešenie. Celý projekt už prekonal viaceré testovania a existujú už početné výsledky z týchto testov. Projekt testovali aj nezúčastnené osoby – priatelia a známi. Ich dojmy a pozorovania môžu byť použité na zlepšenie „produktu“.
Počas leta si tajomnú prehliadku Miskolca vyskúšajú aj mladý študenti z Rožňavy. Naopak prehliadku Rožňavy si vyskúša študentský tím z Miškolca.