1. Správy
  2. II. Workshop – Pracovné stretnutie (Miskolc), utorok 16. januára 2018

Ďalšie, opakované slovensko-maďarské pracovné stretnutie podľa určeného  časového rozvrhu sa uskutočnilo v sídle Boršodskej župy.
Podľa zaužívaných postupov  na úvod obe zúčastnené strany uviedli stručný prehľad toho, kto  a čo vykonal od nášho posledného stretnutia.  Viacerí účastníci svoje referáty podporili aj  video prezentáciami.  Mimochodom,  naše stretnutie s rožňavskými hosťami bolo uskutočnené na zvláštnom mieste a to v sídle Župnej stavebnej komory, v budove pomenovanej podľa architekta a staviteľa  p. K. Kosa.

Hlavným a najdôležitejším bodom nášho  programu a jednania  bola  aktuálna otázka odsúhlasenia filmového natáčania. V tejto súvislosti  sa nám podarilo dosiahnuť dohodu ohľadom  termínu našej druhej spoločne plánovanej  študijnej cesty do  Graz-u. Dohodli sme aj termíny  našich budúcich pracovných stretnutí  v Miskolci a v Rožňave, vrátane termínov spoločných výletov s našimi dobrovoľnými pomocníkmi.  Bol načrtnutý aj  nový plán  jednej  takej cesty , ktorá  by dala hlavnú a podstatnú  časť  príbehu -„celovečerného filmu“-  a slúžila by ako apropo pre plné herecké obsadenie úloh v tomto filme. Základným obsahom filmu je snaha miešaného  maďarsko –  slovenského družstva nájsť  tajomného muža – zv. Conina. Ten by sa objavoval pred kamerou ako figúra v životnej veľkosti  a zanechával by účastníkom rozdielne a  tajomné odkazy a pokyny.  Na záver by sa členovia družstiev v zmysle týchto usmernení spoločne dopracovali ku konečnému cieľu, kde by im bolo odtajnené tajomstvo, podľa ktorého je tento projekt pomenovaný. Dej celého filmu by sa odohrával v pohorí Volovca, neďaleko Rožňavy. Natáčanie filmu by sa malo  uskutočniť koncom jaria s  režisérom,  ktorý  bol osobne prítomný na našich predchádzajúcich stretnutiach.